aware & resilient logo

Идеята

Предходната работа на Френския Червен кръст и проектните партньори е доказала колко е важно и уместно да се повишава информираността на хората, за това как да подготвят себе си и семейството си за рисковете, напр. в проект „Самозащита с децата в общността“, изпълняван от 2009 до 2011 г. (http://www.autoprotectionducitoyen.eu/enfants/).

 На базата на резултатите от този проект, Френският Червен кръст разработи “Previc”.  “Previc” е едночасово обучение за граждани, което включва главните елементи на информацията, нужна за този вид подготовка.

 За да може да предложи“Previc” в цялата страна, Френският Червен кръст разработи система от обучения за инструктори, подготвящи обучители, които да обучават гражданите. В проект „Информирани и устойчиви“, обучителната програма за инструктори, обучители и граждани ще бъде адаптирана за всяка партньорска страна по проекта. Тези три типа обучение също така ще бъдат изпробвани по време на проекта.

В края на проекта, целият обучителен материал ще бъде достъпен на български, английски, френски, немски, латвийски и румънски език.

 

Further Topics

  • Инструкторите

    По двама инструктори от всяка страна ще преминат двудневно обучение на английски език, което ще се...

  • Обучителите

    Във всяка страна-партньор от 8 до 15 обучители ще преминат еднодневни обучения. Те ще бъдат обучени...

  • Гражданите

    Краткото едночасово обучение за граждани има за цел да повиши тяхната информираност за това, как те...