aware & resilient logo

Sagatavotība: Būtība

Uz kopienas balstītu vingrinājumu mērķis ir palielināt iedzīvotāju spēju pārvarēt ārkārtas situācijas, uzlabojot sabiedrības un iesaistīto pušu sagatavotību katastrofām. Specifiskie mērķi ir sekojoši:

• Sniegt informāciju par efektīvu reaģēšanu ārkārtas gadījumos un katastrofās;

• Stiprināt krīžu pārvarēšanas mehānismus kopienā;

• Nodrošināt kopienās iespēju teorētiskās zināšanas pārbaudīt praksē;

• Izveidot saikni starp apdraudējumu pārvarēšanā iesaistītajām pusēm: brīvprātīgajiem, atbildīgajām valsts iestādēm, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedriskajām organizācijām.

Uz kopienu balstīti vingrinājumi tiks īstenoti katras projekta dalībvalsts vienā kopienā, vadoties pēc „Informed Prepared Together” (www.informedprepared.eu) projekta atziņām. Tiks organizēts vienas dienas pasākums, kurā piedalīsies ap 100 dalībnieku- iedzīvotāji un iesaistīto pušu pārstāvji. Citām kopienām, kas vēlēsies veikt šādus līdzīga veida pasākumus, projektam noslēdzoties, būs pieejams vadlīniju materiāls latviešu, angļu, bulgāru, franču un vācu valodā.